Subscribe to our Newsletter
Loading
आरोग्य व शिक्षण

10, 12 वी चा अर्ज क्र. 17 भरण्यासाठी मुदतवाढ

10, 12 वी चा अर्ज क्र. 17 भरण्यासाठी मुदतवाढ

औरंगाबाद,: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत उच्च माध्यमिक (इ. 12 वी) परीक्षा व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना खाजगीरित्या अर्ज क्र. 17 भरून परीक्षेस प्रविष्ट होण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

त्यानुसार सन 2021 मध्ये होणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) परीक्षा व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षेस खाजगीरित्या (अर्ज क्र. 17) ऑनलाईन प्रक्रियेव्दारे नियमित शुल्काने भरण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. त्यासाठी सूचनांनुसार कार्यवाही करावयाची आहे.

इ. 10 वी व इ. 12 वी खाजगी विद्यार्थी नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन स्विकारण्याच्या मुदतवाढीबाबतच्या नियमित शुल्काने नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन स्विकारण्यासाठीच्या तारखा खालील प्रमाणे आहेत.

सोमवार दिनांक 11 ते सोमवार दिनांक 25 जानेवारी 2021 पर्यंत विद्यार्थ्यांनी नाव नोंदणी अर्ज व शुल्क ऑनलाईन भरणे, मंगळवार दिनांक 12 ते बुधवार दिनांक 27 जानेवारी पर्यंत विद्यार्थ्यांनी मूळ अर्ज, ऑनलाईन नाव नोंदणी शुल्क जमा केल्याबाबत पोचपावतीच्या दोन छायाप्रती व मूळ कागदपत्रे अर्जावर नमूद केलेल्या संपर्क केंद्र शाळेत/कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये जमा करणे, मंगळवार दिनांक 2 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत संपर्क केंद्र शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे अर्ज, ऑनलाईन नाव नोंदणी शुल्क जमा केल्याबाबत पोचपावतीची एक छायाप्रत, मूळ कागदपत्रे व यादी विभागीय मंडळाकडे जमा करणे.

खाजगी विद्यार्थ्यांनी इ. 10 वी व इ. 12 वी साठी नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीनेच भरावयाचे आहेत. त्यामुळे कोणाचाही ऑफलाईन अर्ज स्वीकारला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी. विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासठी खालील वेबसाईटचा वापर करावा. अर्ज भरण्यासाठीच्या सूचना संकेतस्थळावर मराठी, इंग्रजीमधून उपलब्ध आहेत त्या वाचून अर्ज भरण्यास सुरूवात करावी. इ. 10 वी संकेतस्थळ :- http://form17.mh-ssc.ac.in इ. 10 वी संकेतस्थळ :- http://form17.mh-hsc.ac.in विद्यार्थ्याने अर्ज भरण्याकरीता शाळा सोडल्याचा दाखला (मूळ प्रत), नसल्यास व्दितीय प्रत व प्रतिज्ञापत्र, आधारकार्ड स्वत:चा पासपोर्ट आकारातील फोटो स्वत:जवळ ठेवावा. ऑनलाईन अर्ज भरताना सदर कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावयाची आहेत. कागदपत्रे स्कॅन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी स्कॅनर, मोबाईलव्दारे कागदपत्रांचे फोटो काढून ते अपलोड करावेत. विद्यार्थ्यांचा मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी पुढील संपर्कासाठी अनिवार्य (compulsory) आहे. संपूर्ण अर्ज भरून झाल्यावर भरलेल्या अर्जाची प्रत विद्यार्थ्याला त्याने अर्जात नमूद केलेल्या ई-मेल वर पाठविली जाणार आहे. तसेच या संपूर्ण भरलेल्या अर्जाची प्रिंटआऊट, शुल्क पावती व हमीपत्र यासह दोन प्रतीत काढून घ्यावी. विद्यार्थ्यांनी अर्ज, विहित शुल्काची पावती व मूळ कागदपत्रे नावनोंदणी अर्जावर नमूद केलेल्या संपर्क शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये विहित मुदतीत जमा करावयाची आहेत.

खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी नावनोंदणी शुल्काचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

इ. 10 वी – रू.1000/-नोंदणी शुल्क + रू.100/- प्रक्रिया शुल्क (Processing fee)

इ. 12 वी – रू.500/-नोंदणी शुल्क + रू.100/- प्रक्रिया शुल्क (Processing fee)

          माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खाजगी विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी ऑनलाईन होणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यास त्याच्या पत्त्यानुसार व त्याने निवडलेल्या माध्यम निहाय संपर्क केंद्राची यादी दिसेल त्यापैकी एका संपर्क केंद्राची निवड विद्यार्थ्याने करावयाची आहे. या संपर्क केंद्राने प्रकल्प, प्रात्यक्षिक परीक्षा, अंतर्गत मूल्यमापन, श्रेणी विषयासंदर्भातील कामकाज करावयाचे आहे.

          उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खाजगी विद्यार्थ्यांनी नावनोंदणी ऑनलाईन करावयाची आहे. नावनोंदणी करताना विद्यार्थ्याचा पत्ता, त्याने निवडलेली शाखा व माध्यम निहाय त्यास कनिष्ठ महाविद्यालयाची यादी दिसेल त्यामधील एका कनिष्ठ महाविद्यालयाची निवड विद्यार्थ्याने करावयाची आहे. या कनिष्ठ महाविद्यालयाव्दारे परीक्षा अर्ज, प्रकल्प, प्रात्यक्षिक, तोंडी श्रेणी परीक्षा द्यावयाच्या आहेत. याबाबत सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांना विभागीय मंडळांनी मार्गदर्शन करावे.

          इ. 10 वी, इ. 12 वी सन 2021 खाजगी विद्यार्थी अर्ज क्र. 17 ऑनलाईन नाव नोंदणी शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने (Debit Card/Credit Card/UPI/Net Benking) व्दारे भरणे अनिवार्य राहिल. ऑनलाईन पद्धतीने शुल्क जमा केल्यानंतर विद्यार्थ्याला पोचपावती प्राप्त होईल. सदर पोचपावती स्वत:जवळ ठेवून त्याच्या दोन छायाप्रती संपर्क केंद्राला देण्यात याव्यात. तसेच एकदा नाव नोंदणी अर्ज सादर केल्यानंतर कोणत्याही कारणास्तव नाव नोंदणी शुल्क विद्यार्थ्याला परत केले जाणार नाही. तसेच नाव नोंदणी अर्जात दुरूस्ती करावयाची (उदा. माध्यम, शाखा, संपर्क केंद्र अथवा अन्य कारणास्तव असल्यास विद्यार्थ्यांस पुन:श्च नाव नोंदणी शुल्क जमा करावे लागेल याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना खाजगीरित्या प्रविष्ट व्हायचे असेल तर त्यांनी त्यांच्या दिव्यांगत्वाचे जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या, प्राधिकृत केलेल्या हॉस्पिटलच्या प्रमाणपत्राची छायाप्रत करून अर्जासोबत सादर करावी व आवश्यकतेनुसार विभागीय मंडळ, कनिष्ठ महाविद्यालय, संपर्क केंद्र यांचेकडून माहिती प्राप्त करून घ्यावी.

          ऑनलाईन अर्ज भरताना कोणतीही तांत्रिक अडचण आल्यास कार्यालयीन वेळेत दूरध्वनी क्र. 020-25705207, 25705208 वर व तसेच इतर बाबींसाठी 25705271 वर संपर्क साधावा. विद्यार्थ्यांना नावनोंदणी प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्यात येणार आहे याची नोंद घ्यावी. तसेच विद्यार्थ्यांनी अर्जासोबत छाननीसाठी दिलेली मूळ कागदपत्रे संपर्क केंद्र कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून निर्धारित कालावधीनंतर परत घेवून जाण्याची दक्षता घ्यावी. पात्र विद्यार्थ्यांना नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी परीक्षेची आवेदनपत्रे (examination form) मंडळाने विहित केलेल्या कालावधीत परीक्षा शुल्कासह भरणे आवश्यक आहे याची नोंद विद्यार्थ्यांनी घ्यावी, असे मंडळाच्या सचिवांनी कळविले आहे

Show More

mh20live

आपल्या हक्काचे लोकप्रिय रोखठोक डिजिटल व्यासपीठ MH20LIve 🎥🖋️ mh20live चॅनल आपल्या हक्काचे चॅनल आपल्या भागातील ताज्या घडामोडी,संस्कृती, मनोरंजन व क्राइम बातम्या बघण्यासाठी www.mh20live.com आमच्या चॅनललाsubscribe करून घंटी समोरील बटन दाबा. mh20live Network अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळत असून महाराष्ट्रभर प्रतिनिधी नेमणूक सुरू आहे.संर्पक [email protected] MH20Live हे न्यूज पोर्टल mh20live Network Group यांनी प्रसारित केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही आहे. औरंगाबाद न्याय कक्ष)

Related Articles

39 Comments

 1. My brother recommended I may like this web site.

  He was once totally right. This post truly made my day. You can not
  believe simply how so much time I had spent for this information! Thanks!

 2. I?m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
  I’ll go ahead omega 3 and omega 6 fatty acids;
  Terence, bookmark your site to come back later on. Many thanks

 3. Undeniably imagine that that you stated. Your favorite justification seemed to
  be at the internet the easiest factor to remember of. I say to you, I
  definitely get irked at the same time as other folks think
  about worries that they just don’t recognize about.
  You managed to hit the nail upon the highest as well as outlined out the
  entire thing without having side-effects , people could take a signal.

  Will probably be again to get more. Thank you

  Also visit my blog; good balanced diet

 4. I’m not sure exactly why but this weblog is loading
  incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a
  issue on my end? I’ll check back later and see if the
  problem still exists.

  Also visit my blog post – ckd diet

 5. I am curious to find out what blog system you’re using?
  I’m experiencing some small security issues with my latest website and
  I would like to find something more risk-free. Do you have any suggestions?

  Also visit my web page … lose fa

 6. You actually make it seem so easy with your presentation but I
  find this matter to be actually something
  which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  Feel free to visit my homepage; eczema on feet

 7. Greate pieces. Keep writing such kind of info on your site.
  Im really impressed by your blog.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hey there, You have performed a fantastic job.
  I’ll definitely digg it and in my opinion suggest to my friends.
  I am confident they’ll be benefited from this web site.

  Feel free to visit my blog post – houston getting treatment

 8. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your weblog? My website is in the exact same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from a lot of the information you provide here.

  Please let me know if this ok with you. Cheers!

  Also visit my website – natural treatment for eczema (Eulah)

 9. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe
  for a blog website? The account helped me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

  Also visit my web site; marijuana seeds

 10. Undeniably believe that that you said. Your favourite reason appeared to be on the web the simplest thing to take note
  of. I say to you, I definitely get annoyed whilst other people consider worries that they just don’t recognise about.
  You controlled to hit the nail upon the highest and defined out the whole thing with no need side-effects , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thank you!

  Also visit my web blog: hemp seeds (http://www.meteoritegarden.com)

 11. I’m now not sure the place you’re getting your information, however great topic.

  I must spend a while finding out more or working out more.
  Thanks for excellent information I used to be searching for this information for my mission.

  Feel free to surf to my website :: buy seeds online

 12. Thank you for your site post. Thomas and I have been saving to get a
  new publication on this subject and your post has made people like us to save
  money. Your thinking really answered all our concerns.
  In fact, more than what we had recognized ahead of the time we came upon your fantastic blog.
  My partner and i no longer have doubts plus a troubled mind
  because you have attended to our needs in this article.
  Thanks

  Here is my site blast belly fat

 13. Thank you for your site post. Jones and I have already been saving to buy a new e book on this
  theme and your short article has made people like
  us to save our money. Your thinking really responded to all our problems.
  In fact, in excess of what we had thought of ahead of the time we came upon your wonderful blog.
  My spouse and i no longer have doubts including a troubled mind because you have attended to the needs
  above. Thanks

  Look into my homepage 100% pure skin care (http://www.mhes.tyc.edu.tw)

 14. Thanks on your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you happen to be
  a great author. I will ensure that I bookmark your blog and will often come back sometime
  soon. I want to encourage one to continue your great writing, have a
  nice evening!

  my web site – flat belly diets

 15. Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good results. If you know of any please share.
  Thanks!

  Feel free to surf to my homepage – cycling diet

 16. Please let me know if you’re looking for a article author
  for your weblog. You have some really good articles
  and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of
  the load off, I’d love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.

  Please send me an e-mail if interested. Thanks!

  Have a look at my blog post … testosterone center

 17. As I site possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your efforts.
  You should keep it up forever! Best of luck.

  My webpage :: atkins diet weight loss protein based diet revolution diet plan surrounding atkins
  diet diet book (forum.goldies.in)

 18. Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was super long)
  so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m
  thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.

  Do you have any tips for beginner blog writers?
  I’d really appreciate it.

  Here is my blog post … facial care

 19. I am really loving the theme/design of yoyr web site.
  Do you evr run into any browser compatibіlity issuеs? A couple oof my ƅlog audience have complained about my site not operating corrеctly in Explorer but lookls great
  in Safari. Do you have any solᥙtions to help fix
  this problem?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close
Close